عدم تخصص والدین در آموزش موجب دل‌زدگی فرزندان از یادگیری فارسی می‌گردد

Comments are closed
Posted by

5

با افزایش آمار مهاجران در کشور های خارجی و دغدغه‌های فرهنگی آنان، انتقال فرهنگ ایرانی به نسل دوم مهاجران همیشه از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی در کشور‌های خارجی بوده و در این میان نقش زبان  بعنوان اولین وسیله ارتباطی بین نسل‌های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل اغلب خانواده‌های مهاجر سعی در آموزش زبان فارسی به فرزندان خود دارند که در مواردی بصورت خود جوش بین چند خانواده و یا بصورت انفرادی با فرزندان در این خصوص تمرین می‌شود که معمولا بدلیل عدم تخصص والدین در آموزش موجب دل‌زدگی فرزندان از یادگیری فارسی می‌گردد .

Related Posts

Comments are closed.