فارسی زبان مادری ما است

Comments are closed
Posted by

1016728_154298914759647_497846083_n

فارسی زبان مادری ما است. زبانی است که آثار ادبی بسیار زیبایی بدان سروده شده، زبانی است لطیف و پرمایه، زبانی است غنی و والا. بنابراین نباید نیازی به استدلال در اهمیّت این زبان و لزوم یادگیری آن باشد.

Related Posts

Comments are closed.